articleโครงการ "น้องอิ่มท้อง พี่อิ่มใจ"

โครงการ "น้องอิ่มท้อง พี่อิ่มใจ"

Category: ECF News

โครงการ "น้องอิ่มท้องพี่อิ่มใจ” ณ โรงเรียนวัดประชุมราษฏร์

ในปีนี้ ทางบริษัท East Coast Furnitech จำกัด (มหาชน)

มีการจัดโครงการส่งเสริมและพัฒนา กิจกรรมทางด้าน คุณธรรม จริยธรรม และอาสาสมัคร

เพื่อช่วยพัฒนาสังคมและชุมชนในบริเวณใกล้เคียง เป็นโครงการที่จะพัฒนาและส่งเสริมคุณภาพชีวิตของเยาวชนภายในชุมชน

 

 

ในครั้งนี้ ทางบริษัทได้มีการมอบทุกการศึกษาในแต่ละระดับชั้น รวมทั้งหมด 9 ทุนการศึกษา

ให้กับเด็กที่มีผลการเรียนดี กิจกรรมเสริมสร้างรอยยิ้มให้กับน้องๆ

เพื่อเป็นส่วนนึงของแรงสนับสนุนให้กับเยาวชนได้มีโอกาสและอนาคตที่ดีขึ้นเพื่อเป็นแรงขับเคลื่อนให้กับประเทศชาติต่อไป

06 December 2017

Viewed 1777 time

Engine by shopup.com